Галичички расковник

Галичички расковник или охридски расковник (Laserpitium ochridanum) е локално македонско ендемично растение (ендемит) кое може да се најде само на планината Галичица и е заштитено во рамки на националниот парк „Галичица“. Галичички…