Флора и фауна на планините во Македонија

Зборот флора се однесува на сите растенија во едно географско подрачје или временски период, додека зборот фауна се однесува на животинскиот свет во едно географско подрачје или временски период.

Флора и фауна на планините од Шарскиот венец

Шарскиот венец е македонскиот дел од Алпите и за него е карактеристичен алпскиот екосистем – врвовите остануваат низ целата година прекриени со снег и тоа влијае врз живиот свет.

Флора:

На овој венец, во пониските делови од планините доминираат буковите и дабовите шуми, а во повисоките иглолисните и смрекови шуми. Западниот дел е препознатлив како место со стари, вековни шуми – пример за тоа се шумата со див костен на Галичица, како и девствената шума во Длабока Река на Шара.

Најкарактеристични дрвенести видови се: повеќе видови даб, бука, багрем, костен, црн бор, смрча, смрека, бел бор, ела; од автохтоните дрвја најпознати се петоигличестиот бор – молика (на планината Баба), ендемското зимзелено дрво „Гол човек“ (на планината Кожуф), дивата и питомата фоја (на Галичица) и други.

На овој венец се сретнуваат различни видови шумски плодови: диви јагоди, малини, боровинки, капини, шипинки…; лековити билки и чаеви, папрати, габи, цвеќиња… меѓу кои и следниве ендемични видови: македонски мразовец (кој расте само на Солунска Глава, на Јакупица), алшарска темјанушка (на Кожуф, во близина на рудникот Алшар), македонски каранфил (на Крчин), галичички расковник, галичичко каранфилче и охридско каранфилче (Галичица), јабланички каранфил (на Јабланица), пелистерски каранфил, пелистерска небесна роса и пелистерска качунка (на планината Баба), јакупички каранфил (на Јакупица), Кајмакчалански каранфил (на Ниџе)…

Моликова шума, национален парк „Пелистер“; Ehrlich91, CC BY-SA 4.0

Фауна:

Месојадни животни: шарскиот венец е главен дом на балканскиот рис, кој е најзагрозен. Како загрозени се сметаат и балканската полјанка, кафеавата мечка и дивокозата од тревопасните животни. Други месојадни животни на овој венец се волкот, лисицата, дивата мачка, куната, јазовецот…; тревопасни животни: дива свиња, елен, срна, див зајак, верверица, балканска кртица (која е балкански ендемит), слепо куче…; овој венец е препознатлив по карстните полиња што се наоѓаат под самите врвови, па така на Јакупица може да се сретне и стоболката – вид глодар – кој го има на Бегово Поле.

Од птиците се сретнуваат повеќе видови орли (како златниот орел), соколи, бувови, еји, јастреби, мршојадци, галици, еребици (меѓу кои еребица камењарка), ластовици, свраки…; загрозени видови птици се: белоглав, црн и египетски мршојадец, царски орел и дропла. Поради природните пештери и процепи, на планините од овој венец можат да се сретнат повеќе видови лилјаци. Се сретнуваат и повеќе видови риби (меѓу кои и ендемичната пелистерска пастрмка), водоземци, влекачи, инсекти… Овие планински места се и типични живеалишта за отровните видови змии од Македонија – поскоците, додека Шара, Пелистер и Галичица претставуваат жешки точки за разновидност на дневни и ноќни пеперуги.

Златен орел (Aquila chrysaetos); Rocky — Flickr; CC BY 2.0

Флора и фауна на планините од Осоговско-Беласичкиот венец

Флора:

На овој венец се сретнуваат многу стари шуми или, почесто, стебла стари стотици години: црната дудинка од Лесново, платаните во селото Мородвис, како и старите вековни стебла од бука на самиот гребен на Ченгино Кале, на Малешевските Планини.

На пониските делови од планините преовладуваат дабови и букови шуми, брест, липа, габер, јасен, леска, а на повисоките бел и црн бор, ела, евла, борика, смрека; различни видови шумски плодови: диви јагоди, малини, боровинки, капини, шипинки…; лековити билки и чаеви: рузмарин, нане, диво нане, темјан, жолт и црвен кантарион, мајчина душица, бела рада, ајдучка трева, бозел, подабиче, јаглика; габи и печурки како вргањ, лисичарка, буковка, срндак; ретки видови папрати и повеќе ендемични растенија, меѓу кои лесновскиот лопен (или лесновски бабјак, на Осоговските Планини), кралска папрат (во Моноспитовско Блато на падините на Беласица) и месојадното растение округлолисна росика или муволовка (на Влаина).

Кралска папрат (Osmunda regalis); Christian Fischer, CC BY-SA 3.0

Фауна:

Месојадни животни: волк, лисица, кафеава мечка, куна, јазовец, невестулка, ласица, твор, видра, дива мачка…; тревопасни животни: дива свиња, срна, зајак, верверица; птици: повеќе видови орли, соколи (како сивиот сокол), јастреби, еребици, ластовици, страчки, чавки, гаврани, фазани, лиски, грлици, мршојадци (како белоглавиот мршојадец), штркови (црниот штрк), глувчари, потполошки; како и повеќе видови риби, водоземци, влекачи, инсекти…; вредни за споменување се: змијата ждрепка, македонската пастрмка, балканското златно прстенесто вилино коњче, ливадската сина пеперуга (или ливадски синец), ридската желка, долгоушестиот лилјак, македонскиот мрморец…

Ливадски синец (Cupido alcetas) во Македонија; Чарлс Џ. Шарп — сопствено дело, from Sharp Photography, sharpphotography; CC BY-SA 4.0